rtgx

Zoznam projektov
Zoznam projektov

Modul projekty

www.agemsoft.sk

CMS Typo3 4, PHP, MySQL
pre BSP Magnetica s.r.o., Agemsoft

FunkCIE modulu

1 Registrácia FE užívateľov spolu s vytváraním inštitúcie

 • pri registrácii sa vytvátra záznam v tabuľke Osoby alebo súčasne aj Inštitúcie

 • registrácia FE užívateľa prebehne v troch krokoch:

  • 1 krok: výber typu subjektu (Fyzická osoba, Podnikateľský subjekt, Nepodnikateľský subjekt, Škola). Po zvolení jedného z typov subjektov sa v registračnom formulári pri údaji typ inštitúcie zobrazí rolovacie menu len s možnosťami, ktoré sa týkajú vybratého subjektu. Každý typ subjektu môže mať iný registračný formulár (položky formulára - pozri návrh DB tabuliek).

  • 2 krok: zadanie osobných údajov užívateľa spolu s IČO-m

   • Fyzická osoba: osobné údaje;
    možnosť manuálne priradiť FO k inštitúcii (len BE administrátom)

   • Podnikateľský subjekt: požiadavka zadať IČO (nie je primárny kľúč):

    • v prípade, že budú mať dva subjekty rovnaké IČO zobraziť vetu: V prípade duplicity IČO kontaktujte administrátora (registrácia sa urobí manuálne adminstrátorom)

    • ak IČO už existuje budú údaje o inštitúcii predvyplnené, ak nie – registrujúci doplní údaje o inštitúci

   • Nepodnikateľský subjekt: zobrazenie registračného formulára rovnako ako pri podnikateľskom, v registračnom formulári pre nepodnikateľské subjekty pri kolónke IČO v hornej časti nad formulárom uviesť info, že v prípade, keď nemajú, registrujte sa TU. - odkaz na registračný formulár pre fyzickú osobu

   • Škola: rovnako ako podnikateľský subjekt

    • v prípade, že škola nemá IČO, info, aby sa osoba registrovala ako fyzická osoba – uvedené pri IČO v hornej časti nad formulárom: registrujte sa TU - link na registračný formulár fyzická osoba (do poľa poznámka sa uvedie názov školy, adresu, telefón, fax, email)

  • 3 krok (IČO neexistuje): ak užívateľ zadá IČO, ktoré ešte neexistuje v databáze, v druhom kroku zadáva aj parametre inštitúcie, pričom inštitúcii sa tento užívateľ pridelí ako primárny (bude môcť editovať parametre inštitúcie), taktiež užívateľovi sa priradí vytvorená inštitúcia

  • 3 krok (IČO existuje): ak užívateľ pri registrácii zadá už existujúce IČO, priradí sa mu daná inštitúcia, ale nezadáva ani nemôže meniť údaje o inštitúcii (tieto údaje sa zobrazia len ako needitovateľný text v druhom kroku registrácie)

 • prihlasovacie údaje užívateľa sa generujú automaticky:

  • prihlasovacie meno je nastavené z mailovej adresy

  • prihlasovacie heslo je náhodne vygenerované

 • sk nás osoba bude kontaktovať (emailom alebo telefonicky), že nechce byť primárnou osobou, zaregistruje sa ako fyzická osoba a do kolónky poznámka napíše údaje o inštitúcii - názov, adresa, telefón, fax, email

 • po odoslaní registrácie za zasiela užívateľovi potvrdzovací a administrátorom oznamovací mail o registrácii

  • Fyzická osoba:

   • informácie o zaregistrovani + prihlasovacie údaje (FO aj administrátori)

  • Ostatné subjekty s IČOm:

   • Registrácia primárnej osoby:

    • informácie o zaregistrovaní + prihlasovacie údaje + inštrukcie (PO aj administrátori)

    • informácia, že osoba sa stáva primárnou osobou a bude jej zaslaný email, v ktorom budú zaslané všetky informácie a inštrukcie, aké má povinnosti

   • Registrácia ostatných osôb v rámci inštitúcie:

    • mail o žiadosti potvrdenia registrácie primárnou osobou + informácie, že im bude po potvrdení registrácie zaslaný e-mail (osobe aj administrátorom) + text o úspešnom priebehu registrácie

    • mail primárnej osobe o potrebe potvrdenia – zaslanie potvrdenia osobe, ktorej sa to týka aj administrátorom

    • potvrdenie registrácie primárnou osobou:

     • v rámci užívateľského konta prim. osoby bude záložka, kde bude kompletný zoznam registrovaných osôb, prim. osoba zvolí možnosť potvrdiť alebo odmietnuť pri každej z týchto osôb

     • v prípade odmietnutia sa zašle mail odmietnutej osobe o potrebe novej registrácie alebo možnosti priamo kontaktovať primárnu osobu

 • vstupné údaje užívateľa:
  užívateľské meno a heslo (používa sa pri prihlasovaní užívateľa), meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, email, telefón, IČO

 • vstupné údaje inštitúcie:
  IČO, typ inštitúcie, názov, adresa, mesto, PSČ

  • typy inštitúcií (samostatný číselník): štátna správa, vzdelávanie, komerčná sféra...

 • kontrola vstupných údajov registrácie:

  • email: správnosť tvaru mailovej adresy + jednoznačnosť

  • PSČ: správnosť kódu (päť číslic)

  • IČO: duplicita (existencia) v databáze

  • doplnenie grafického kódu (captcha - cca 6 znakov; jeho prepis pri registrácii)

 • užívateľské meno a heslo sa bude generovať automaticky (prim. aj sekundárne osoby) podľa kľúča: užívateľské meno = 3 znaky meno, 3 znaky priezvisko + číslo, ak dané meno už existuje

 • registrácia pre prim. osobu sa nepotvrdzuje mailom

2 Prihlásenie/odhlásenie FE užívateľov

 • rozšírený login/logout modul so zasielaním zabudnutého hesla na zadanú mailovú adresu (odkaz: Zabudli ste prihlasovacie meno a heslo?)

 • zasielaním zabudnutého hesla:
  kontaktný formulár; týmto osobám bude automaticky zasielané vygenerované meno a heslo, po zadaní mailovej adresy, ktorú má osoba registrovanú

  • doručený mail bude obsahovať užívateľské meno a heslo

 • do prihlasovacieho formulára sa zadáva prihlasovacie meno a heslo, ktoré bolo užívateľovi vygenerované systémom

3 Úprava FE užívateľských údajov po prihlásení

 • po prihlásení FE užívatelia môžu meniť osobné údaje, ktoré zadali pri registrácii

 • primárny užívatelia môžu meniť aj údaje o inštitúcii, ktorej sú priradení ako primárny (každá inštitúcia má len jedného primárneho užívateľa)

 • prihlásený užívateľ vidí mená a priezviská tých užívateľov, ktori su zaregistrovaní v tej istej inštitúcii, primárny užívateľ navyše može potvrdzovať registrovaných sekundárnych užívateľov inštitúcie

 • po zmene údajov sa posiela mail len užívateľovi, ktorý údaje zmenil (podobný mail ako po potvrdení registrácie) s položkami, ktoré boli zmenenné

 • kontrola zmenených údajov:

  • pozri časť 1 (Registrácia FE užívateľov...)

4 Prehliadanie zoznamu oblastí/projektov

 • oblasti/projekty sa zobrazí ako strom tvaru:

  • oblasť 1

   • projekt 1

   • projekt 2

  • oblasť 1

   • projekt 1

   • projekt 2

 • pri každom názve oblasti/projektu je zaškrtávacie tlačidlo, ktorého zaškrtnutím sa prihlásený užívateľ registruje do oblastiprojektu, súčasne sa nastaví stav registrácie k oblasti/projektu (samostatná tabuľka - rovnaká pre registrácie k oblastiam aj projektom)

  • stavy registrácie užívateľa k projektu
   (zmena stavu administrátorom - správcom)

   • zapísaný (default po registrácii do projektu)

    • ak osoba urobí tick pri danom projekte, administrátorom príde email s požiadavkou o zaslanie vzorového projektu

   • úspešný (mení BE administrátor)

 • užívateľ sa nemôže registrovať dvakrát do toho istého projektu

 • užívateľ sa môže registrovať do projektu, ktorého dátum platnosti registrácie je vyšší, ako aktuálny dátum

 • užívateľ svoju registráciu k projektu môže zrušiť iba ak to stav registrácie k projektu dovoľuje

 • každý názov projektu v je odkazom na detailné informácie o projekte, spolu s dostupnou dokumentáciou k projektu, ktorá sa zobrazuje iba ak je užívateľ registrovaný do vybraného projektu

5 Prihlásenie FE užívateľov na podujatia

 • ku konkrétnym oblastiam/projektom je dostupný aktuálny zoznam podujatí (podľa dátumu od - do, dátumy určujú, od-dokedy sa podujatie aj s termínmi zobrazuje pre registráciu);
  príklad štruktúry:

  • projekt 1

   • podujatie 1

    • termín 1 (napr.: 1.10.2007 10:00, Bratislava)

    • termín 2 (napr.: 2.11.2007 13:00, Košice)

   • podujatie 2

  • termín 1...

 • každé podujatie má ľubuvoľný počet termínov (dátum od - do)

  • každý termín môže mať určené aj dátumy od - dokedy je možné sa na daný termín registrovať

 • prihlásený užívateľ sa môže zaregistrovať na konkrétny termín vybraného podujatia ak je v nadradenom projekte (alebo sekcii) podujatia už registrovaný a v závislosti od stavu tejto registrácie

 • po kliknutí a prihlásení na dané podujatie cez už užívateľské konto, príde automatický email s údajmi podujatia a osoby adminstrátorom a rovnako bude automaticky zasielaný email registrovaným osobám na podujatie: osobné údaje a údaje o podujatí

  • údaje o podujatí budú ťahané z údajov uvedených pri podujatí v registrácii:

   • názov podujatia

   • termín konania

   • hodina

   • miesto konania

 • samostatný pohľad na podujatia/termíny s prac. názovom kalendár akcií - grafický kalendár podľa dohody (podobne ako na centire.sk)

  • neprihlásenému užívateľovi sa zobrazujú len podujatia, ktoré nemajú priradené nadradené projekty

  • každý deň v kalendári je rozdelený na štyri sekcie (farba pre každej sekcie je iná, podľa oblasti, farba sekcie sa zobrazi ak v daný deň má sekcia nejaké podujatie, v alt texte je názov podujatia, farba (obrázok) odkazuje na zoznam podujatí na danej stránke pre vybranú sekciu vo vybraný deň

6 Sťahovanie dokumentácie k oblasti/projektu

 • typy dokumentácie k oblasti/projektu:

  • súbory: dokumenty, obrázky, prezentácie...

  • odkazy: odkazy na interné alebo externé stránky na internete otvárajúce sa v nom okne prehliadača

 • dokumenty môžu ale nemusia byť priradené do oblasti/projektu

 • dokumenty, ktoré sú priradené nejakej oblasti/projektu môže užívateľ stiahnuť iba aj je k tejto oblasti/projektu zaregistrovaný (pozri časť 4), inak sa mu zobrazí hlásenie o nedostupnosti dokumentov a nutnosti registrácie

 • typ dokumentu, ktorý nebude možné stiahnuť (administrátorom nastavená vlastnosť nodownload), ale je možné si ho vyžiadať (kliknutím na link Vyžiadať), ak užívateľ vyberie tento dokument, administrátorom príde email s jeho osobnými údajmi z registrácie a požiadavkou na zaslanie dokumentu

7 Automatické vyzývanie na potvrdenie registrácie

Proces bude spúšťaný denne pomocou systému Cron. Vyhľadá nepotvrdené registrácie a podľa uplynutej doby generuje maily alebo maže záznamy z databázy (viď nižšie).

 • od primárnej osoby sa bude vyžadovať potvrdenie registrácie, ak registráciu do 7 dní (vrátane víkendu) nepotvrdí je neplatná, po 3 dňoch príde primárnej osobe automatický email s pripomienkou potvrdenia registrácie osoby a po 7 dňoch jej príde oznámenie, že je posledný deň možnosti potvrdenia

 • neplatná registrácia sa odstraňuje z databázy

 • ak sa nepotvrdí registrácia po 8 dňoch príde email s kontaktnými údajmi (komplet registračný formulár o primárnej osobe a údaje o inštitúcii) primárnej osoby - overenie, prečo sa reg. nepotvrdila

 • všetky pripomienkové e-maily aj administrátorom (mailové adresy určené v systéme)

8 Administrácia

Správou sa rozumie pridávanie, úprava a mazanie jednotlivých záznamov.

 • správa oblastí

 • správa projektov

 • správa podujatí/termínov

 • správa dokumentov

 • správa užívateľov/inštitúcií

Kódy akcií

kód

akcia

LIST_PROJECTS

Zoznam projektov podľa oblastí (stromová štruktúra)

SINGLE_PROJECT

Náhľad informácií o projekte, detail projektu

PROJECT_REGISTER

Registrácia užívateľa k projektu

LIST_DOCUMENTS

Zoznam dokumentov podľa oblastí/projektov, aj nezaradené

SINGLE_DOCUMENT

Náhľad informácií o dokumente, detail dokumentu

REQUIRE_DOCUMENT

Odoslanie žiadosti pre zaslanie dokumentu na vyžiadanie

LIST_ACTIONS

Zoznam podujatí s termínmi

SINGLE_ACTION

Náhľad informácií o podujatí, detail podujatia

LIST_ACTIONS_USER

Zoznam podujatí, na ktoré je prihlásený užívateľ registrovaný

REGISTER_ACTION

Registrácia užívateľa na podujatie

EDIT_FEUSER

Úprava registračných údajov užívateľa

EDIT_INST

Úprava registračných údajov inštitúcie

LIST_FEUSERS

Zoznam registrovaných užívateľov podľa priradenej inštitúcie

REGISTRATION

Prvý krok registrácie užívateľa: výber typu

CREATE_FO

Registrácia/vytvorenie fyzickej osoby

CREATE_PO

Registrácia/vytvorenie podnikateľského,
nepodnikateľského subjektu a školy

CREATE_INST

Registrácia/vytvorenie inštitúcie

CONFIRM

Potvrdenie registrácie

CONFIRM_FEUSER

Potvrdenie registrácie užívateľa primárnou osobou inštitúcie

DENIED_FEUSER

Zamietnutie registrácie užívateľa primárnou osobou inštitúcie

Vypracovali

Robert Gonda
Mgr. Peter Ševcov

09.10.2007, Spišská Nová Ves, Bratislava
Verzia dokumentu: 7.3

BSP Magnetica, s.r.o.

Milana Marečka 6
084 08 Bratislava

Ing. Straku 4
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 35975423
IČ DPH: SK2022127107
Účet: 2622074353/1100
Banka: Tatra Banka

www.magnetica.sk
www.cmstypo3.sk
www.redakcnysystemtypo3.sk