rtgx

Výsledok súťaže Zlatý Erb

URL: www.spisskanovaves.eu

Report hodnotených položiek

SNV

BA

Č.

Popis

0

3

1

1.Porota kontaktuje emailom samosprávu so žiadosťou o poskytnutie informácií

2

5

1

Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej štruktúry

5

5

2

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z., miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

0

5

3

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania (okrem podaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z.)

5

5

4

Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

0

3

5

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve

0

4

6

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony

0

5

7

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

5

5

8

Termíny zasadnutí zastupiteľstva

0

3

9

Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva

0

5

10

Termíny zasadnutí obecnej/mestskej rady (ak je zriadená)

0

2

1

1.Zverejnenie návrhu programu rokovania minimálne tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva

5

5

2

2.Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva

3

3

3

3.Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) minimálne tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva

5

5

4

4.Texty schválených VZN do troch dní po ich schválení zastupiteľstvom

5

5

5

5.Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva do troch dní po ich konaní

0

5

6

6.Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií do troch dní po ich konaní

5

5

7

7.Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva

0

4

8

8.Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa)

0

3

9

9.Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

0

3

10

10.Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/967 Zb. o správnom konaní

0

0

11

11.Zoznam utajovaných skutočností zverejňovaný podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

5

5

1

1.Kontakty na poslancov zastupiteľstiev

4

0

2

2.Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev

3

0

3

3.Majetkové priznania verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

0

2

4

4.Podrobné informácie z odborov (oddelení) samosprávneho úradu

0

0

5

5.Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev

2

1

6

6.Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní

2

4

7

7.Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...)

5

5

8

8.Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, investičné ponuky pre zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty

0

1

9

9.Verejné databázy (psy, prenosné garáže, prenájom verejných priestranstiev a nebytových priestorov...)

0

5

10

10.FAQ

0

5

11

11.Odkaz na projekt Zodpovedne.sk

3

5

1

1.Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci

5

5

2

2.História, pamiatky

4

4

3

3.Tlačové správy

5

4

4

4.Elektronická verzia regionálneho spravodajstva

0

5

5

5.Diskusie

5

5

6

6.Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

4

5

7

7.Ubytovacie a stravovacie kapacity

5

5

8

8.Adresár firiem a inštitúcií

3

5

9

9.Geografické mapové služby

4

5

10

10.Dopravné informácie

5

5

11

11.Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice

3

5

12

12.Webové kamery, videogalérie

5

4

13

13.Cudzojazyčné informácie

3

5

1

1.Zrozumiteľná štruktúra webu (prehľadné členenie webu, jasné a presné názvy stránok); Jednoduchá orientácia v hierarchii webu pomocou odkazov (vhodné umiestnenie navigačného menu na stránkach, jednoduchá ovládateľnosť menu, intuitívne formulácie odkazov v menu, jednotnosť menu po celom webe, odkaz na titulnú stránku na všetkých stránkach, označenie pozície zobrazenej stránky v hierarchii webu); Použitie odkazov v texte (odkazy sú zreteľné a smerodajné)

2

3

2

2.Mapa webu; Vyhľadávacie nástroje; Kľúčové slová

3

3

1

1.Skupina testujúcich v zrovnateľných podmienkach vyhľadáva informácie na stránkach. Meria sa čas nájdenia správnej odpovede na otázku

3

4

1

1.Výtvarné pôsobenie stránky s ohľadom na dôstojnosť oficiálnej stránky a dôveryhodnosť obsahu; Nápaditosť riešenia užívateľského rozhrania pre dobrú ergonómiu práce so stránkou (použitie obrázkov, optimalizácia kB); Originalita grafického dizajnu stránky vo väzbe na korporátnu identitu mesta (regiónu), súlad s vizuálnym štýlom iných komunikačných prostriedkov mesta (regiónu)

3

5

1

1.Test (základná úroveň dostupnosti)

4

5

1

Pozoruhodný neobvyklý obsah alebo služba; Možnosť inšpirácie a využitia aj pre ďalšie samosprávy; Nápadité prevedenie zvyšujúce úžitkovú hodnotu stránky

3

5

1

1.Tlačová verzia stránok

2

4

2

2.Zasielanie noviniek

0

5

3

3.RSS (Really Simple Syndication - technológie založená na XML, ktorá slúži k prepojovaniu webového obsahu)

3

4

4

4.Zasielanie upozornení na stránku

3

2

5

5.Personifikácia užívateľa

4

5

6

6.SEO (Search Engine Optimization - technológia vedúca k tomu, aby stránka bola vo vyhľadávačoch hodnotená lepšie)

4

4

1

1.HTML/XML kódu (http://validator.w3.org/)

3

5

2

2.Správnosť CSS kódu (http://jigsaw.w3.org/css-validator/)

5

5

3

3.Splnenie požiadaviek WCAG (http://www.w3.org/TR/WCAG10/)

3

5

4

4.Nezávislosť na rozlíšení obrazovky

3

4

5

5.Nezávislosť na operačnom systéme a prehliadači

4

5

6

6.Indexovateľnosť vyhľadávacími strojmi (Google...) v prípade dynamicky generovaných stránok