rtgx

Pie chart

Použitá knižnica: phPie
Autor: James Heinrich
Web: www.silisoftware.com

Systémové požiadavky

 • PHP 4.0.2 alebo vyššia
 • GD 1.6 alebo vyššia (pre PNG)
 • GD 1.5 alebo vyššia (pre GIF)
 • GD (ľubovoľná verzia, pre JPG)

Použitie

 • $data (povinné)
  Jednorozmerné pole, ktoré obsahuje dáta pre graf. Kľúče poľa sa použijú ako názvy častí grafu (legenda) a numerické hodnoty poľa sa prepočítajú na percentuálny podiel z celkovej sumy a zobrazia sa v grafe.
 • $width (voliteľné, default = 500)
  Šírka grafu v pixeloch
 • $height (voliteľné, default = 300)
  Výška grafu v pixeloch
 • $CenterX (voliteľné, default = null [horizontálne centrovanie grafu])
  Stredový bod grafu. Defaults to center of graph if legend is not shown, or a right-aligned circle of diameter $height * 95% if the legend is shown.
 • $CenterY (voliteľné, default = null [vertikálne centrovanie grafu])
  Stredový bod grafu.
 • $DiameterX (voliteľné, default = null)
  Horizontálny priemer grafu. Defaults to 95% of width of graph if the legend is not shown, or $height * 95% if the legend is shown.
 • $DiameterY (voliteľné, default = null)
  Vertikálny priemer grafu. Prednastavených je 95% výšky grafu.
 • $MinDisplayPct (voliteľné - default: 1)
  Percentage below which everything else is grouped into "Other"
 • $MarginPercent (voliteľné - default: 5)
  Okraj okolo grafu v percentách veľkosti obrázku.
 • $BackgroundColor (voliteľné - default: "CCCCCC")
  HTML hexadecimálna hodnota pre pozadie obrázka s grafom.
 • $DisplayColors (optional - default: array("3399FF","FF9933","FF0000","66CC00","FF33FF","00FFFF","9933FF","EECC33","33FF33")
  Pole hexadecimálnych hodnôt HTML farieb pre jednotlivé rezy grafu (ak je rezov viac, ako nastavených farieb, tak sa opakujú).
 • $LineColor (optional - default: "000000")
  HTML-hex colour for the line colour on the graph. This should be a contrasting colour to $DisplayColors and $BackgroundColor.
 • $FontNumber (optional - default: 3)
  Veľkosť textu legendy. Rozsah: od 1 (najmenšie) do 5 (najväčšie)
 • $Legend (optional - default: TRUE)
  Whether or not to display a legend on left side (LegendOnSlices, if true, overrides this setting)
 • $LegendOnSlices (optional - default: FALSE)
  If true, label slices with data name and percentage
 • $SortData (optional - default: TRUE)
  If true, sort data into largest-to-smallest order before graphing
 • $StartAngle (optional - default: 0)
  Počiatočný bod grafu: 0 = vpravo, 90 = dole, 180 = vľavo, 270 = hore
 • $SaveFilename (optional - default: '')
  Ak je hodnota zadaná, graf sa zapíše do súboru namiesto vykreslenia na obrazovku

Príklad

require_once( 'phPie.class.php' );

$phpie = new phPie;
$phpie->data = array();
srand( time() );
for( $i = 1; $i < 10; $i++ ) {
$phpie->AddItem( 'pie '.$i, rand( 0, 1000 ) );
}
$phpie->Legend = true;
$phpie->LegendOnSlices = true;
$phpie->DisplayPieChart();