rtgx

Pole objektov COA

Zadanie

Na stránke cheme mať zobrazené tieto informácie:

  1. dátum vytvorenia (crdate)
  2. názov stránky (title)
  3. autora (iba ak je zadaný v položke author)
  4. anotáciu (iba ak je zadaná  v položke abstract)
  5. obsah stránky (styles.content.get)

Riešenie

Typoscript setup - odkaz na tlač. verziu stránky

Nezabudnite: musí byť nainštalovaný modul make_printlink.

alt_print {
stylesheet = {$plugin.alt.print.file.stylesheet}
10.template.file = fileadmin/sitename/tmpl/print.html
10.marks.PAGE_ABSTRACT = TEXT
10.marks.PAGE_ABSTRACT.field = abstract
}

temp.print = COA
temp.print {
10 = USER_INT
10.userFunc = tx_open_printlink
20 = TEXT
20.value = vytlačiť stránku</a></p>
}
Typoscript setup - pole objektov COA
temp.title = COA
temp.title {
20 = TEXT
20 {
insertData = 1
field = crdate
strftime = %d.%m.%Y
wrap = <p class="date">|, 
}
25 < temp.print
30 = TEXT
30 {
insertData = 1
field = title
wrap = <h1 class="header1">|</h1>
}
50 = TEXT
50 {
insertData = 1
field = author
if.isTrue.field = author
wrap = <p class="author">Autor: |</p>
}
50 = TEXT
50 {
insertData = 1
field = abstract
if.isTrue.field = abstract
wrap = <p class="abstract"><strong>|</strong></p>
}
wrap = <div id="center_title">|</div>
}
Typoscript

Priradenie predošlých predpripravených objektov do objektu PAGE.

page {
10 < temp.title
20 < styles.content.get
}
HTML šablóna

Šablóna pre tlačovú verziu stránky v adresári fileadmin/sitename/tmpl/print.html.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head><title>Print version example template</title></head>
<body>

<h1>PRINTER FRIENDLY TEMPLATE</h1>

<!-- ###DOCUMENT_BODY### begin -->

Stránka: ###PAGE_TITLE###<br /> <hr />
<p><strong>###PAGE_ABSTRACT###</strong></p>
###CONTENT###

<!-- ###DOCUMENT_BODY### end -->

</body></html>

Výsledok (csreenshot)

Výsledok (csreenshot)
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.